مشهد

آدرس:قاسم آباد -بلوار فلاحی -فلاحی ۷ -بین بهورز ۵و۷
شماره ثابت : ۰۵۱۳۵۲۱۴۴۴۴-۰۵۱۳۵۲۱۵۵۵۵
شماره همراه : ۰۹۱۲۰۴۱۵۳۹۲-۰۹۱۵۲۳۰۴۳۰۶
خدمات هودیران
آقای امید مقیمی زاده