آبیک

آدرس:میدان امام
شماره ثابت : ۰۲۸۳۲۸۲۴۸۷۱
شماره همراه : ۰۹۱۲۱۸۱۶۵۴۲
الکتروتکنیک رنجبر
آقای عبدالله مهین رنجبر