بندر ترکمن

آدرس:خیابان دکتر بهشتی-ساختمان اسلامی ک ۵۸۴
شماره ثابت : ۰۱۷۳۴۴۲۲۵۲۵
شماره همراه : ۰۹۱۱۳۷۳۱۳۹۹
آقای محمد تقی با هنر